LeveringsVoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kantoorvakhandel Hofte Hengelo

Boven € 50,00 is de bestelling franco. Vanaf € 15,00 tot € 50,00 berekenen wij € 3.50 orderkosten / verzendkosten. Tot een bedrag van € 15,00 berekenen wij € 6.50 orderkosten / verzendkosten. Prijzen: Alle prijzen in de webwinkel zijn exclusief B.T.W.

1. Toepasselijkheid/conversie
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen
Kantoorvakhandel Hofte ("de leverancier") en haar wederpartij. Aanbiedingen, servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.
1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
2.4 De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Voor opdrachten met betrekking tot kantoorverbruiksartikelen worden orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling. Met betrekking tot kantoorverbruiksartikelen:
Boven € 50,00 is de bestelling franco. Vanaf € 15,00 tot € 50,00 berekenen wij € 3.50 orderkosten / verzendkosten.Tot een bedrag van € 15,00 berekenen wij € 6.50 orderkosten / verzendkosten.
Prijzen in de webwinkel zijn exclusief B.T.W.
3.3 Montage of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.
3.4 De prijzen van producten uit het assortiment van Kantoorvakhandel Hofte wijzigen met regelmaat. Te allen tijde is de tijdens een bestelling laatste actuele prijs geldend. Prijzen worden pas vast tijdens de uiteindelijke afronding van de bestelling (en worden aan de klant meegedeeld voordat deze de bestelling dient te bevestigen).
3.5 Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Kantoorvakhandel Hofte worden gecorrigeerd. Bestelling voor producten met verkoopprijzen die duidelijk fout zijn, of ontbreken, worden niet geaccepteerd.
3.6 Prijzen van aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.7 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon en materiaalkosten, sociale en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

4. Levering en levertijden
4.1 De website van de leverancier geeft op de productpagina van ieder product in beginsel aan of dit bij de leverancier of bij haar importeurs/distributeurs in voorraad is en kan in andere situaties een indicatie geven wanneer het product weer verwacht wordt. Levering van producten wordt geïnitieerd zodra alle producten van een bestelling op voorraad zijn en de volledige betaling voor debetreffende bestelling op haar bankrekening ontvangen is (tenzij met de wederpartij een andere voor de wederpartij toegestane betaling is overeengekomen).
4.2 Indien de leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de wederpartij moeten worden verstrekt, zal levering nooit eerder geïnitieerd worden dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van de leverancier.
4.3 Indien een bestelling bestaat uit producten die wel en producten die nog niet kunnen worden geleverd kan de leverancier op eigen beoordeling of op verzoek van de wederpartij beslissen om de leverbare producten dan wel dat deel dat voorradig is alvast te leveren. Alleen als dit op verzoek van de wederpartij gebeurt, zal het deel van de bestelling dat nog nageleverd dient te worden als een aparte bestelling beschouwd worden en zullen de extra kosten en toeslagen opnieuw voor de afzonderlijke bestellingen berekend worden en met de afzonderlijke bestellingen aan de wederpartij doorbelast worden.
4.4 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de leverancier ernaar om bestellingen die voor 17 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of in het geval van op maat te maken producten. Door de leverancier genoemde of meegedeelde levertijden gelden altijd slechts als indicatie. Bij het niet nakomen verplicht dit de leverancier niet tot schadevergoeding en geeft de wederpartij niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
4.5 De wederparij is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre de leverancier niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. De leverancier is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
4.6 Indien een besteld product niet (meer) leverbaar is, is de leverancier gerechtigd om voor dezelfde prijs een substitueerbaar product met minstens dezelfde kwaliteit te leveren of de overeenkomst te ontbinden.
4.7 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

5. Transport/risico
5.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de leverancier.
5.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij denwederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.
6.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
6.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

7. Betaling en zekerheid
7.1 Facturen van de leverancier dienen binnen 14 dagen na leveringsdatum te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze.
7.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschortingn uit welke hoofde dan ook.
7.3 Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
7.4 Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.
7.5 Ingeval van niet tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier. Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
7.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
7.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.
7.9 Particuliere afnemers dienen altijd vooraf te betalen, evenals bedrijven bij hun eerste bestelling.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:
- aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
- indirecte schade;
- gevolgschade;
- schade wegens gederfde winst;
- vertragingsschade;
- schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
- schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
8.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.
8.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
8.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. 
8.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken. 
8.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de leverancier ten hoogste een bedrag van Euro 450.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

9. Gebreken; klachttermijnen
9.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene; of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
9.3 Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 5 werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te memelden aan de leverancier.
9.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.
9.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
9.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

10. Garantie en reclamering
10.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 6.
10.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.
10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
10.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
10.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.
10.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.
10.7 De wederpartij is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de wederpartij. De leverancier is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de wederpartij onder derden op te slaan.
10.8 Retourzending aan de leverancier van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier, met opgave van het door de leverancier toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van de leverancier beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de wederpartij alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. De leverancier behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De producten blijven te allen tijde voor risico van de wederpartij. De leverancier zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de leverancier.
10.9 De leverancier is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de wederpartij zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten, op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
10.10 De leverancier is nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien de leverancier ter voldoening aan haar garantieverplichting producten (of delen ervan) vervangt, worden alle vervangen producten (of delen ervan) eigendom van de leverancier.
10.11 Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de wederpartij op grond vande wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

11. Annulering en bedenktijd
11.1 Een particulier mag de via de website van de leverancier gekochte producten zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de particulier van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij/zij dat per e-mail aan de leverancier te melden en het product binnen 15 kalenderdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan de leverancier te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer en naar het in de retourprocedure verkregen adres. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn, alsmede voor (software)producten waarvan de verzegeling (seal/verpakking) verbroken is of waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd, voor de wederpartij op maat gemaakte producten, speciaal voor de wederpartij bestelde producten (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, niet in voorraad zijnde producten zoals aangegeven op de betreffende productpagina op de website van de leverancier), tijdschriften en producten van persoonlijke aard die in aanraking zijn geweest met huid of haar.
11.2 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
11.3 Indien de particuliere klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in 11.1 lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de leverancier zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de particulier betaalde aankoopbedrag, zonodig verminderd met datgene wat vermeld is in artikel 10.9.
11.4 De leverancier is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.
11.5 Wanneer aan het gekochte product een contract is gekoppeld met een derde (zoals, doch niet uitsluitend beperkt tot, een provider) dan dient de particulier zich voor uitoefening van het herroepingsrecht te wenden tot deze derde.
11.6 Een wederpartij, die geen particulier is, mag de koop van producten niet annuleren. Indien een niet-particulier een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van de leverancier en de winstderving door de leverancier, te vermeerderen met BTW, aan de leverancier te vergoeden waarbij een minimum geldt van 25% van de overeengekomen prijs.

12. Intellectuele eigendom/auteursrechten
12.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
12.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

13. Ontbinding overeenkomst
13.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
13.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 14 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

14. Overmacht
14.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in en uitvoerverboden.
14.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon of vestigingsplaats van de wederpartij.

Versie maart 2014

Prijzen: Alle prijzen in de webwinkel zijn exclusief B.T.W.

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd op 25 maart 2014 bij voorwaarden.net.